01:05 +07 Thứ ba, 26/05/2020
Rss

Liên kết Website


TRANG CHỦ » ĐÀO TẠO - TUYỂN SINH » Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ

Thứ năm - 19/09/2013 13:43   {Số lần đọc: 1891}

Thông tin chi tiết xem trong tệp đính kèm

DOWNLOAD

THÔNG BÁO
V/v nộp học phí kỳ III – Lớp Dược sỹ khóa 5B
 
- Căn cứ Nghị định số 49 /2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;
- Căn cứ Nghị Quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 về việc quy định mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.
Nhà trường thông báo thời gian thu học phí đối với hệ đào tạo Dược sỹ trung cấp khóa 5B kỳ III  như sau:
1. Học phí hệ ngân sách nhà nước hỗ trợ:
475.000đ   x    5 tháng = 2.375.000đ/hs
2. Học phí hệ ngân sách nhà nước không hỗ trợ:
710.000đ   x    5 tháng = 3.550.000đ/hs
3. Thời gian nộp:
Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến 31  tháng 10 năm 2013.
Nhà trường thông báo cho học sinh biết và nộp tiền về phòng Tài chính – Kế toán trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định trên học sinh nào chưa nộp tiền sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường./THÔNG BÁO
V/v nộp học phí kỳ III – Lớp Y Sỹ Trung cấp 38B

- Căn cứ Nghị định số 49 /2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;
- Căn cứ Nghị Quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 về việc quy định mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.
Nhà trường thông báo thời gian thu  học phí đối với hệ đào tạo Y sỹ Trung cấp 38B kỳ III  như sau:
1. Học phí hệ ngân sách nhà nước hỗ trợ:
475.000đ   x    5 tháng = 2.375.000đ/hs
2. Học phí hệ ngân sách nhà nước không hỗ trợ:
710.000đ   x    5 tháng = 3.550.000đ/hs
3. Thời gian nộp:
Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến 31  tháng 10 năm 2013.
Nhà trường thông báo cho học sinh biết và nộp tiền về phòng Tài chính – Kế toán trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định trên học sinh nào chưa nộp tiền sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường./


THÔNG BÁO
V/v nộp học phí kỳ III – Lớp Điều dưỡng trung cấp 45B

- Căn cứ Nghị định số 49 /2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;
- Căn cứ Nghị Quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014 - 2015;
- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 về việc quy định mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.
Nhà trường thông báo thời gian thu  học phí đối với hệ đào tạo Điều dưỡng trung cấp 45B kỳ III  như sau:
1. Học phí hệ ngân sách nhà nước hỗ trợ:
475.000đ   x    5 tháng = 2.375.000đ/hs
2. Học phí hệ ngân sách nhà nước không hỗ trợ:
710.000đ   x    5 tháng = 3.550.000đ/hs
3. Thời gian nộp:
 Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến 31  tháng 10 năm 2013.
Nhà trường thông báo cho học sinh biết và nộp tiền về phòng Tài chính – Kế toán trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định trên học sinh nào chưa nộp tiền sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường./THÔNG BÁO
V/v nộp học phí kỳ III – Lớp Cao đẳng Liên thông Khóa 3

- Căn cứ Nghị định số 49 /2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;
- Căn cứ Nghị Quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 về việc quy định mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
Nhà trường thông báo cho học sinh nộp học phí kỳ III Lớp Cao đẳng liên thông K3 như sau:
1.  Học phí:      
           815.000đ   x    5 tháng = 4.075.000đ/hs
2. Thời gian nộp:
 Từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 đến 31 tháng 11 năm 2013
Nhà trường thông báo cho học sinh biết và nộp tiền về phòng Tài chính – Kế toán trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định trên học sinh nào chưa nộp tiền sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường./THÔNG BÁO
V/v nộp học phí kỳ III – Lớp Cao đẳng Điều dưỡng Khóa 4

- Căn cứ Nghị định số 49 /2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;
- Căn cứ Nghị Quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 về việc quy định mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
Nhà trường thông báo cho học sinh nộp học phí kỳ III Lớp Cao đẳng khóa  4 như sau:
1. Học phí hệ ngân sách nhà nước hỗ trợ:
545.000đ   x    5 tháng = 2.725.000đ/hs
2. Học phí hệ ngân sách nhà nước không hỗ trợ:
815.000đ   x    5 tháng = 4.075.000đ/hs
3. Thời gian nộp:
Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến 31 tháng 10 năm 2013
Nhà trường thông báo cho học sinh biết và nộp tiền về phòng Tài chính – Kế toán trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định trên học sinh nào chưa nộp tiền sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường./THÔNG BÁO
V/v nộp học phí kỳ V – Lớp Cao đẳng khóa 3

- Căn cứ Nghị định số 49 /2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;
- Căn cứ Nghị Quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
- Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-CĐYT ngày 01/02/2012 về việc quy định mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015;
Nhà trường thông báo cho học sinh nộp học phí kỳ V Lớp Cao đẳng khóa 3 như sau:
1. Học phí hệ ngân sách nhà nước hỗ trợ:
545.000đ   x    5 tháng = 2.725.000đ/hs
2. Học phí hệ ngân sách nhà nước không hỗ trợ:
815.000đ   x    5 tháng = 4.075.000đ/hs
3. Thời gian nộp:
Từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 đến 31 tháng 10 năm 2013
Nhà trường thông báo cho học sinh biết và nộp tiền về phòng Tài chính – Kế toán trường theo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời hạn quy định trên học sinh nào chưa nộp tiền sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường./

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO

simmer0989
Liên kết Thư viện Y học Trung Ương
Bộ Lao động thương binh và Xã hội
Liên kết Bộ Y tế
Văn bản Y tế
Liên kết mạng Bộ Giáo dục - Đào tạo