14:07 +07 Thứ năm, 04/06/2020
Rss

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNGChức năng - nhiệm vụ của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường:

 

1. Tổ chức xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường theo quy định Điều lệ các trường Cao đẳng mà Bộ GD-ĐT ban hành. Trong phạm vi quyền hạn được giao, ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để đưa các hoạt động của Nhà trường đi vào nề nếp, hiệu quả cao.

2. Trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng duyệt bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của Nhà trường. Trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND tỉnh và Sở Tài chính phê duyệt, quản lý cơ sở vật chất, tài sản tài chính, quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Nhà trường có hiệu quả cao.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà trường theo qui định tại điều 5, 6 Chương II của Quy chế này.

4. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ CNVC. Quyết định thành lập chia tách, hợp nhất, giải thể các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Nhà trường đã được UBND tỉnh phệ duyệt. Bổ nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các Phòng, các Bộ môn, các bộ phận phục vụ, dịch vụ theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và ký kết các hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

5. Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển của Nhà trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

6. Hiệu trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trứơc pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài sản và tài chính của Nhà trường.

7.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính, các qui định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ, chính sách đối với giảng viên, cán bộ nhân viên và người học của trường. Quyết định những chi phí quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng tuỳ theo nội dung và hiệu quả công việc theo quy định tại Điều 24, 25, 26 Chương VI của qui chế này.

8.Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng trường CĐYT Ninh Bình được UBND tỉnh uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo qui định của Nhà nước.

9.Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo qui định của pháp luật để bổ xung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển Nhà trường.

10. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ giữa các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của nhà trường (Đảng Bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội sinh viên...)

11. Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong Nhà trường.

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.