Lượt xem: 571

Hội nghị tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi Luật Đất đai

Ngày 11 tháng 05 năm 2021 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đến cấp uỷ, cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng thời chỉ đạo cấp ủy đảng tổ chức quán triệt đến cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đã tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/7/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Công tác ban hành các văn bản trong lĩnh vực đất đai được quan tâm chú trọng. Ngay từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, Tỉnh ủy đã cho chủ trương để HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 44 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định của pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

Sau 6 năm thực hiện Luật đất đai năm 2013, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được kiện toàn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, việc phân cấp quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đạt được kết quả nhất định, công tác quản lý đất đai đã dần đi vào nề nếp và ổn định. Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất động sản được ban hành đã từng bước xây dựng hình thành và quản lý được thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất.

Cơ chế xây dựng và quản lý giá trị quyền sử dụng đất, giá trị bất động sản gắn liền với đất được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh tế cho việc khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất trong mọi lĩnh vực liên quan đến đất đai. Quyền sử dụng đất đã trở thành một nguồn lực để huy động các nguồn vốn trong xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các nguồn thu về đất đã trở thành một nguồn thu quan trọng trong thu ngân sách của tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị phân tích, làm rõ tác động của chính sách pháp luật về đất đai đối với kinh tế-xã hội và môi trường, cụ thể: tác động đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đối với phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụPhát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sảnTác động đến các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Luật đất đai năm 2013, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật đất đai, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các ngành, địa phương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Cổng TTĐT tỉnh.

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH