Lượt xem: 280

Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngày 12/5/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Ninh Bình phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ. Đến năm 2025, 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau. Hằng năm có trên 90% cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới các cấp và những người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố 2 được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đến năm 2023, đạt 85% và đến năm 2025 đạt 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đặt ra các nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện: Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đôi ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới; cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về bình đẳng giới; Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Và huy động nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

UBND giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch; Hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương triển khai thí điểm các mô hình của Kế hoạch này (nếu có); Xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đôi ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về linh v ̃ ưc ̣ bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Chi tiết Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình xem tại đây.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH