HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2022 - 2023 KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH NINH BÌNH
Lượt xem: 302
Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua năm học 2022 - 2023, ngày 24 tháng 7 năm 2023 tại Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã diễn ra Hội nghị tổng kết Công tác thi đua năm học 2022 - 2023 của Khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng tỉnh Ninh Bình.
 

 

    Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong khối, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua của các trường trong khối năm học 2023 - 2024 và Ký giao ước thi đua năm học 2023 - 2024.

    Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các Trường là thành viên trong Khối. 

1. Trường Đại học Hoa Lư

2. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Trưởng khối

3. Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

4. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

5. Trường Cao đẳng nghề LILAMA1

    Thầy giáo Trần Vũ Ngọc - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Trưởng khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022 - 2023 chủ trì hội nghị.

 anh tin bai

Đồng chí Trần Vũ Ngọc - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Trưởng khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022 - 2023 chủ trì hội nghị.

    Hội nghị được nghe đồng chí Trần Thị Hải Yến - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình - Trường Trưởng khối năm học 2022 - 2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2022 - 2023.

 file-icon

Đồng chí Trần Thị Hải Yến - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị

      Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 được đánh giá trên các mặt công tác: Công tác chỉ đạo của các trường trong khối; Công tác tuyển sinh; Công tác đào tạo; Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác quản lý học sinh - sinh viên; Công tác xây dựng cơ sở vật chất, đời sống, văn hóa và các hoạt động xã hội; Công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; Công tác thi đua khen thưởng.

    Năm học 2022 - 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các Bộ, Ngành, của UBND tỉnh Ninh Bình, sự tạo điều kiện của chính quyền và sự đồng lòng nhất trí của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cùng quyết tâm của lãnh đạo các trường, các đơn vị trong Khối đã có nhiều giải pháp và đạt được thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

    Chất lượng đào tạo của các trường trong Khối tiếp tục được khẳng định và không ngừng được nâng lên, học sinh, sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng; Cơ sở, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ đào tạo của các trường trong Khối được đầu tư tăng cường; đời sống của cán bộ, viên chức ổn định, từng bước được cải thiện. 

    Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ luôn được Lãnh đạo các trường trong Khối quan tâm. Các cán bộ, viên chức được tạo điều kiện đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là công tác quy hoạch, đánh giá và bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc. Đến nay tổ chức bộ máy của các trường tương đối phù hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển trường theo kế hoạch.

    Công tác nghiên cứu khoa học luôn được các nhà trường chú trọng. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kinh nghiệm của các trường trong khối thi đua ngày càng nhiều và đảm bảo về chất lượng. Đặc biệt là công tác biên soạn giáo trình, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy và học tập về cơ bản hiện nay tất cả các mô đun, môn học đều có giáo trình.

    Công tác Quản lý học sinh - sinh viên luôn được các trường quan tâm và đổi mới. Quản lý tốt học sinh - sinh viên ở tất cả các mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng thời tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho học sinh - sinh viên. Từ đó đã có những đóng góp nhất định trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

    Công tác xây dựng Đảng được coi trọng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng công tác, tổ chức cán bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong cán bộ, viên chức, học sinh - sinh viên. Công đoàn và Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực và có hiệu quả. Đảng bộ và các tổ chức ngày càng phát triển, vững mạnh.

Công tác Thi đua khen thưởng liên tục được các trường phát động và triển khai có hiệu quả. Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã được các trường trong Khối hưởng ứng. Các trường trong khối đã tích cực, chủ động và tham gia kế hoạch hoạt động của Khối theo đúng nội dung và lịch trình công tác Thi đua đề ra.

    Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm học 2023 - 2024 như sau:

 1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo các cấp về công tác thi đua, khen thưởng  đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” , Phong trào thi đua “ cả nước chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở” ; phong trào thi đua “ văn hóa ứng xử trong trường học”…trong toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh - sinh viên của Khối thi đua. Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ, Ngành, địa phương phát động.

 2. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên trong các nhà trường. Vận động cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên gương mẫu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của các nhà trường.    

3. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, viên chức quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn mực ngành nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, bảo vệ nội bộ. Xây dựng tập thể các nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất.

 4. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đặc biệt là cán bộ, giảng viên đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, đưa các hoạt động dạy và học theo đúng quy chế. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban chuyên môn, dự giờ, trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

6. Hoàn thiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đã được duyệt trong năm học. Chỉ đạo nghiệm thu đánh giá đúng chất lượng và hiệu quả ứng dụng của các đề tài vào thực tiễn giảng dạy của nhà trường.

7. Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên. Tổ chức tốt việc đánh giá xếp loại thi đua năm học 2023-2024 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định.

8. Tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

9. Đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế nhằm cho học sinh - sinh viên đi thực tập sinh, xuất khẩu lao động hoặc kỹ thuật viên (sau khi tốt nghiệp) tại các nước.

 10. Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường. Phát huy hết khả năng của các trang thiết bị, máy móc, được đầu tư phục vụ đào tạo và sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao tay nghề chuyên môn, nâng cao thu nhập cho cá nhân, tập thể, khuyến khích học sinh - sinh viên đam mê học tập.

    Hội nghị đã được nghe đại diện các đơn vị thành viên Khối phát biểu, bổ sung vào bản báo cáo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Hội nghị cũng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp với thực tế của các đơn vị trong khối nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Đức - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các trường trong khối đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong năm học 2022 - 2023. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ viên chức và học sinh sinh viên, các trường đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị các trường trong Khối tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2023 - 2024.

 

file-icon

Đồng chí Vũ Văn Đức - Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị

 

    Hội nghị đã bình chọn, suy tôn Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đề nghị tặng Cờ thi đua và Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

    Cũng tại hội nghị này, các thành viên trong Khối thi đua đã bầu Trường  Đại học Hoa Lư là Trưởng khối, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình là Phó khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Ninh Bình năm học 2023 - 2024.

 file-icon

Bàn giao trưởng khối thi đua năm học 2023 - 2024

 

    Hội nghị tiến hành ký Giao ước thi đua năm học 2023 - 2024, phấn đấu đưa Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng là khối tiêu biểu trong phong trào thi đua của tỉnh Ninh Bình với các chỉ tiêu sau:

          - Hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2023-2024 trên tất cả các lĩnh vực (riêng chỉ tiêu tuyển sinh phấn đấu trên 90%).

          - Phấn đấu 100% các trường trong khối đạt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó 50% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”.

          - Phấn đấu mỗi trường có trên 90% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 20% đạt “Tập thể lao động xuất sắc”.

          - Phấn đấu mỗi đơn vị có trên 80% CBVC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

          - Phấn đấu mỗi đơn vị có từ 5 - 10 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ cấp trường được áp dụng có hiệu quả.

          - Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể  “Trong sạch, vững mạnh”.

          - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

          - Các đơn vị trong khối các trường Đại học - Cao đẳng tỉnh Ninh Bình đăng ký thi đua năm học 2023-2024 như sau:

                   - 01 Cờ thi đua của UBND tỉnh.

                   - 02 Bằng khen của UBND tỉnh.

 

 file-icon

Lãnh đạo các trường ký Giao ước thi đua năm học 2023 - 2024

 

    Với tinh thần hợp tác tích cực, thái độ làm việc cởi mở và nghiêm túc, hội nghị Tổng kết Công tác thi đua năm học 2022 - 2023 của Khối thi đua các trường Đại học - Cao đẳng tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới các trường cùng nhau quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

    Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 file-icon

Đồng chí Phạm Văn Bẩy – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 phát biểu tại Hội nghị

 

 file-icon

Đồng chí Dương Trọng Luyện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư phát biểu tại Hội nghị

file-icon

Đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình  phát biểu tại Hội nghị

 

NGUYEN THI VIET HAI
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 

Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Số 297- Đường Hải Thượng Lãn Ông-Phường Nam Thành-Thành phố Ninh Bình-Tỉnh Ninh Bình

Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/CaoDangYTeNinhBinh

Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

 

  design by VNPT NINH BÌNH